FANDOM


P&D 於 Ver. 6.4 新增了計分系統,如果達到一定分數,且為初次達到S級的話,就會送1隻蛋龍。

在特殊地下城中,若難度最高的右上角有顯示スコア,即有計分系統。

Ss7 c41gu1

如圖所見,在通關後按下右上角的,就可以看到自己該場的分數

Ss5 byf14p

如果為初次達到S級的話,就會送797i1隻。

Ss6 msifmm

分數計算分為三部分,分別是平均combo,總回合數,平均稀有(星數)。

總回合數

計算公式:
40000- 2500×(N-X)

N=你使用的總回合數(有移動珠子才算一回合)
X=該地下城的層數

換言之,如果使用的總回合數較該地下城的層數多出16個回合,本項的分數為零。

平均稀有值(星數)

平均稀有值 = 總星數 / 所用寵物數量
換言之,如果其中有些隊員位置空置,平均稀有值將會相對作出調整

注:平均星數/平均Combo 所顯示的是四捨五入後的數值,但真實的平均星數/平均Combo並沒有被四捨五入。

分數絕對符合以下公式: 76.2078 x (10-平均星數)^4 round (四捨五入) to the nearest 100

(以下表格數據並非用公式所求得,並假設所有隊員位置已使用,即所用寵物數量 = 6)

總星數 平均星數 分數 星數 平均星數 分數
6 1.0 500,000 28 4.7 61,700
7 1.2 464,000 29 4.8 54,300
8 1.3 429,900 30 5.0 47,600
9 1.5 397,800 31 5.2 41,600
10 1.7 367,500 32 5.3 36,100
11 1.8 339,000 33 5.5 31,200
12 2.0 312,100 34 5.7 26,900
13 2.2 286,900 35 5.8 23,000
14 2.3 263,300 36 6.0 19,500
15 2.5 241,100 37 6.2 16,500
16 2.7 220,400 38 6.3 13,800
17 2.8 201,000 39 6.5 11,400
18 3.0 183,000 40 6.7 9,400
19 3.2 166,200 41 6.8 7,700
20 3.3 150,500 42 7.0 6,200
21 3.5 136,000 43 7.2 4,900
22 3.7 122,600 44 7.3 3,900
23 3.8 110,200 45 7.5 3,000
24 4.0 98,800 46 7.7 2,300
25 4.2 88,200 47 7.8 1,700
26 4.3 78,600 48 8.0 1,200
27 4.5 69,700

參考資料:https://twitter.com/pad_latte/status/435391629944315906/photo/1

平均Combo

分數非常接近以下公式: 19.53125 x 平均Combo^4

(以下表格數據並非用公式所求得)

平均Combo 分數 平均Combo 分數
0.0~1.2 0 6.0 24,500~26,200
1.3 0~100 6.1 26,200~27,900
1.4~1.6 100 6.2 27,900~29,800
1.7 100~200 6.3 29,800~31,800
1.8 200 6.4 31,800~33,800
1.9 200~300 6.5 33,800~35,900
2.0 300 6.6 35,900~38,200
2.1 300~400 6.7 38,200~40,500
2.2 400~500 6.8 40,500~43,000
2.3 500~600 6.9 43,000~45,600
2.4 600~700 7.0 45,600~48,200
2.5 700~800 7.1 48,200~51,000
2.6 800~1000 7.2 51,000~54,000
2.7 1,000~1,100 7.3 54,000~57,000
2.8 1,100~1,300 7.4 57,000~60,200
2.9 1,300~1,500 7.5 60,200~63,500
3.0 1,500~1,700 7.6 63,500~66,900
3.1 1,700~1,900 7.7 66,900~70,500
3.2 1,900~2,200 7.8 70,500~74,200
3.3 2,200~2,500 7.9 74,200~78,000
3.4 2,500~2,800 8.0 78,000~82,000
3.5 2,800~3,100 8.1 82,000~86,200
3.6 3,100~3,500 8.2 86,200~90,500
3.7 3,500~3,900 8.3 90,500~94,900
3.8 3,900~4,300 8.4 94,900~99,600
3.9 4,300~4,800 8.5 99,600~104,400
4.0 4,800~5,300 8.6 104,400~109,300
4.1 5,300~5,800 8.7 109,300~114,500
4.2 5,800~6,400 8.8 114,500~119,800
4.3 6,400~7,000 8.9 119,800~125,300
4.4 7,000~7,700 9.0 125,300~131,000
4.5 7,700~8,400 9.1 131,000~136,900
4.6 8,400~9,100 9.2 136,900~143,000
4.7 9,100~9,900 9.3 143,000~149,300
4.8 9,900~10,800 9.4 149,300~155,800
4.9 10,800~11,700 9.5 155,800~162,500
5.0 11,700~12,700 9.6 162,500~169,400
5.1 12,700~13,700 9.7 169,400~176,500
5.2 13,700~14,800 9.8 176,500~183,900
5.3 14,800~16,000 9.9 183,900~191,400
5.4 16,000~17,200 10.0 191,400~199,200
5.5 17,200~18,500 10.1 199,200~207,300
5.6 18,500~19,900 10.2 207,300~215,600
5.7 19,900~21,400 10.3 215,600~224,100
5.8 21,400~22,900 10.4 224,100~232,900
5.9 22,900~24,500 10.5 232,900~242,000

參考資料:https://twitter.com/pad_latte/status/435391317934215168/photo/1