FANDOM

夢幻喵喵

管理员
  • 我住在Hong Kong
  • 我在10月20出生
  • 我是Girl

喵喵

喵喵的自我介紹喵?

喵?((怎麼一開場就喵了!!!還自我吐槽!!OAO

常常都能幫忙加資料就幫忙的喵喵OAO

也是最常會出現與大家聊天的管理員喵喵OAO所以要多愛護喵喵喔喵!!=V=

喵喵有

988i 917i 290i 293i 302i 995i 888i 597i 566i 649i 651i 694i

什麼的...OAO雖然等級都好低=3=

用沒進化的圖還是沒進化的=3=...

如果沒人叫喵喵換寵的話喵喵都是掛這幾隻寵物OAO

最常掛~:

掛的機率其實都差不多OAO但如果用的好友少的話打幾場就沒得用了只能用別隻=口=

995i 694i 888i 566i

所以想喵喵常掛一隻的話要多點加喵喵好友了!!!OAO

喵喵想打材料時追加:

988i 880i

喵喵的ID是131055693,如果沒滿位想加喵喵就加吧-V-


之後是喵喵的朋友=口=是朋友喔!!很多人當成也是喵喵了!!

目前喵喵的朋友99.9%都是掛694i

不常掛白盾不加喔喵~~

ID是158250523

玩白盾的都加吧喵~~XDDD


再來是喵喵的分身!!!!!!!!!!!

喵喵的分身ID是151764995!!

目前100%掛滿級754i=3=

雖然還有635i但因為沒朋友用都沒在用喵=3=

有需要就加吧喵!!!=V=


喵喵最近有個很偉大的目標OAO!!

就是要把全部沒進化的寵物都進化了=V=!!!

要進化 三星

082i 898i 900i
446i 1184i

要進化 四星

023i 099i 107i 112i 449i 669i 1150i
081i 858i 1013i 1122i
093i 103i 611i 451i 464i
032i 404i 358i 1160i 1126i
120i 932i 1031i 1156i 1204i

要進化 五星

378i 555i 670i
202i 819i 1146i 1226i 1233i
203i 357i 421i 494i 777i 224i 840i 880i
204i 016i 232i 809i 1057i
205i 215i 233i 516i

要進化 六星

493i 513i 558i
560i 1097i 1188i 1222i
811i 1118i 1245i
468i 564i 1061i 1247i

已進化 最終

228i 290i 310i 311i 343i 408i 416i 441i 527i 566i 599i 684i 689i 772i 782i 732i 737i 782i 871i 995i 974i 1099i 1166i 1196i 1200i

293i 312i 381i 345i 401i 409i 419i 442i 481i 521i 541i 597i 623i 661i 685i 698i 738i 773i 783i 873i 975i 1167i

296i 314i 410i 443i 482i 507i 522i 542i 651i 686i 699i 719i 739i 784i 831i 875i 888i 947i 971i 976i 1168i

282i 299i 336i 395i 358i 411i 425i 444i 458i 543i 606i 649i 666i 687i 694i 735i 740i 781i 785i 851i 879i 917i 977i 988i 1005i 1018i 1044i 1056i 1160i

121i 302i 320i 412i 428i 445i 456i 484i 544i 645i 647i 658i 668i 688i 704i 712i 731i 741i 771i 776i 786i 796i 814i 877i 905i 985i 978i 991i 1006i 1149i 1159i 1207i
明明還可以進化卻放進來=不想進化/還沒打算進什麼=3=


所需進化材料

火屬

一級材料

155ix5 161i

二級材料

166ix2

三級材料

147ix7 171ix6 246ix7

水屬

一級材料

156ix2 162ix2

二級材料

167ix2

三級材料

148ix5 172ix4 247ix9

木屬

一級材料

157ix7 163ix3

二級材料

168ix5

三級材料

149ix13 173ix6 248ix7

光屬

一級材料

158ix4 164ix1

二級材料

169ix3

三級材料

150ix9 174ix1 249ix3

暗屬

一級材料

159i 165i

二級材料

170ix1

三級材料

151ix4 175ix1 250ix6

龍物

152ix3 153ix7 154ix21

特殊

boss

160ix14 227ix38 234ix15 251ix20 321ix19

龍王

178ix2 181ix2 254ix1 257ix1 260ix2

群馬縣

432ix1 434ix1 436ix1

水晶防禦

471ix2 474ix5

神羅萬象

679ix2 680ix2

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。